Aktuality

17.5.2019 MAS Podlipansko podpořilo nymburskou firmu

MAS Podlipansko je jednou ze 180 Místních akčních skupin fungujících v České republice. Město Nymburk je členem sdružení od roku 2013. Cílem MASky je mj. podpora drobného podnikání. V období 2014-2020 předpokládáme rozdělit téměř 120 mil. Kč. Pro žadatele o dotace poskytujeme bezplatné konzultace. Více informací o činnosti MAS a také dotačních příležitostech najdete na webu podlipansko.cz.
Jeden z podpořených projektů prostřednictvím MAS Podlipansko byl zrealizován přímo v Nymburce. Jedná se o projekt firmy MADOS, spol. s r.o. „Modernizace montážních a skladovacích technologií“ podpořený z Programu rozvoje venkova - operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko. Společnost získala dotaci na pořízení nových technologií – speciální montážní vozidlo a čtyřcestný bateriový vysokozdvižný vozík. Z celkových uznatelných výdajů projektu činí 55 % prostředků vlastní zdroje a 45 % prostředků dotace, z čehož 64 % je příspěvek EU a 36 % je příspěvek z národních zdrojů. (M. Mach)


30.1.2019 Vrcholové jednání společnosti MAGNA

V konferenčních prostorech Podnikatelského inkubátoru se dnešního dne uskutečnilo výjezdní zasedání nadnárodního vrcholového managementu společnosti MAGNA zaměřeného na koordinaci rozvoje všech výrobních složek holdingu.
(Foto: M. Mach)


5.12.2018 Další jednání BMW/MAGNA v PIN

Další důležité jednání řídícího výboru projektu BMW/MAGNA, za účasti nejvyšších představitelů obou společností, projednalo dosažené výsledky a další postup v realizaci projektů.
(Foto: M. Mach, S. Haniková)


31.10.2018 Mezinárodní setkání firmy MAGNA v inkubátoru


5.12.2017 Informace o PIN v regionálním zpravodaji agentury CzechInvest

Z podnětu vedení Regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Středočeský kraj a Prahu, byla v součinnosti vytvořena informace o historii vzniku a současnosti našeho podnikatelského inkubátoru. Součástí textu je i barevná fotografie areálu inkubátoru a na základě žádosti agentury CI i fotografie s ukázkou vývoje robotizovaného pracoviště ve společnosti Sp-Tech s majitelem inovativní firmy panem Jaroslavem Hrádkem a ředitelem PIN panem Milanem Machem.

Celý text článku staženého z webu CzechInvestu je zde
(Foto: Radek Mach)

16.10.2017Firma z PIN se účastnila MSV 2017

Letošního 59. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se účastnila rovněž inovativní společnost z našeho podnikatelského inkubátoru Sp-Tech. Prezentovala zejména robotizovaná pracoviště obsluhy velkých děrovacích strojů na výrobu přesných výlisků z plechu. Zájem návštěvníků o expozici potvrdil slova majitele a jednatele společnosti pana Hrádka, že prezentace byla velmi úspěšná a to jak po technické, tak i obchodní stránce.
Blahopřejeme.


9.10.2017 Návštěva ředitelky regionální kanceláře CzechInvestu v PIN

Dnešního dne navštívili náš podnikatelský inkubátor ředitelka regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Středočeský kraj a Prahu paní Ivana Havránková a projektový manažer kanceláře pan Tomáš Kocourek.
Předmětem jednání byly aktuální informace o probíhajících výzvách projektů na podporu podnikatelů, např. projekt Czech Starter a Czech Accelerator. Současně byl dopracován text propagačního článku o PIN do časopisu agentury CI „REGION“.

29.11.2016Návštěva členů Rady města v PIN

V návaznosti na projednání informace o Podnikatelském inkubátoru Nymburk na jednání Rady města dne 16.11.2016 se dnešního dne uskutečnila osobní prohlídka areálu PIN, zejména knihařské technologické linky společnosti TNM Print, robotického pracoviště společnosti Sp-Tech (viz foto) a laboratoře zkušebny airbagů společnosti TŮV. V přednáškové místnosti si účastníci prohlédli výstavku společnosti Labská stezka uvedenou Ing. Arch. Ritterem st. a pracoviště Coworkingu.
(Foto: J. Machová)


7.6.2016Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory Střední Čechy

V konferenčních prostorech Podnikatelského inkubátoru Nymburk se v průběhu dne uskutečnilo zasedání představenstva StČ HK a následně zasedání nejvyššího orgánu krajské hospodářské komory – Shromáždění delegátů. Delegáti projednali a schválili zprávy o činnosti a hospodaření KHK, zprávu Dozorčí rady a plán práce na rok 2016. Následně proběhla volba členů Představenstva a Dozorčí rady KHK StČ.

12.5.2016Zasedání Finančního výboru StČ kraje v Podnikatelském inkubátoru

Letošní výjezdní zasedání finančního výboru zastupitelstva Středočeského kraje se tentokrát uskutečnilo v našem podnikatelském inkubátoru. V úvodní části jednání ředitel PIN provedl prezentaci vzniku a dosavadního fungování inkubátoru, kterou následovala společná prohlídka všech provozů ve výrobní hale. S velkým uspokojením přijali účastníci porady prezentaci fungování zkušebny airbagů společnosti TÜV SÜD Czech, přednesenou vedoucím zkušeben panem ing. Šmídem. Jejím vyvrcholením byla ukázka zkušebního výstřelu airbagu.
(Foto: Jitka Machová).


17.9.2015Firma z PIN uspěla na MSV v Brně

Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, svého druhu nejvýznamnějším ve střední Evropě, se rovněž letos účastnila společnost Sp-Tech se sídlem v našem podnikatelském inkubátoru.
Několik ukázek z jejich velké expozice uvádíme na přiložených fotografiích
(Foto: Ing. Radek Mach).


20.1.2015Ocenění společnosti Labská stezka o.s.

Společnost Labská stezka o.s., usídlená v našem podnikatelském inkubátoru, se s úspěchem účastnila 8. Ročníku Velké ceny cestovního ruchu v kategorii Nejlepší turistický produkt a získala 3. místo.
Blahopřejeme!
příloha

15.1.2015DOTACE PRO COWORKINGOVÉ CENTRUM

Na žádost vedení PIN byla inkubátoru v závěru minulého roku poskytnuta dotace ze Středočeského Fondu hejtmana na projekt „Businesspoint – dovybavení coworkingového centra“ a to ve výši 93.100,- Kč. Z dotace bude pořízeno kancelářské vybavení vč. výpočetní techniky.

26.11.2014Tisková zpráva ÚP

tisková zpráva

12.9.2014COWORKINGOVÉ CENTRUM

Dne 1. října 2014 bude v Podnikatelském inkubátoru Nymburk zahájena činnost Coworkingového centra (podrobnosti viz příloha).
příloha

22.4.2014PRACOVNÍ SEMINÁŘ

Pracovní seminář na téma „Co mohou města udělat pro rozvoj cyklistické dopravy“ pořádaný společností Labská stezka o.p.s. a Centrem dopravního výzkumu se v podnikatelském inkubátoru setkal s velkým zájmem účastníků. Na úvod jednání vystoupil pan Miloš Petera, poslanec parlamentu ČR a starosta města Nymburk. Přivítání účastníků v prostorech podnikatelského inkubátoru přednesl ředitel PIN pan Milan Mach a na žádost přítomných mimo program semináře provedl se zájemci prohlídku vybraných inovačních pracovišť ve výrobní hale inkubátoru. Účastníci semináře obdrželi obsáhlou dokumentaci z projektu Central MeetBike a k tomu velmi erudované vystoupení spoluautora projektu pana Jaroslava Martínka.


15.4.2014Workshop „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením“

Pracovní seminář se setkal s velmi příznivým ohlasem účastníků a spokojenost byla rovněž s podmínkami pro práci v Podnikatelském inkubátoru.


11.4.2014PRACOVNÍ SEMINÁŘ – Labská stezka

Dne 22.4.201 se v konferenční místnosti PIN uskuteční pracovní seminář „Co mohou města udělat pro rozvoj cyklistické dopravy“ .
pozvánka

31.3.2014 WORKSHOP v Podnikatelském inkubátoru

Dne 15.4.2014 se v podnikatelském inkubátoru uskuteční workshop na téma „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – šance pro obě strany“. Podrobnosti najdete v přiloženém programu. Spolupořadatelem je Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Těšíme se na Vaši účast. Program

20.3.2014 Operační program Podnikání a inovace – program Rozvoj

V polovině měsíce března ukončila firma TNM PRINT s.r.o. v areálu Podnikatelského inkubátoru zkušební provoz špičkového zařízení pro dokončování knihtisku. Projekt a dodávka technologie byla realizována v rámci programu OPPI Rozvoj od MPO ČR a Agentury CzechInvest v objemu více než 16 milionů korun. Produkce tohoto zařízení (viz foto) je určena výhradně na export.
Foto: M. Mach


16.10.2013 Špičková technologie z Podnikatelského inkubátoru

Přesně před rokem se v Podnikatelském inkubátoru v Nymburce usídlila nově založená společnost VOLTER Tech, zaměřená na vývoj a výrobu velkoplošných CNC frézovacích a gravírovacích strojů, určených zejména pro opracování deskových materiálů, plastů, plexiskla, kompozitních materiálů, ale i dřeva, MDF, barevných kovů a řady dalších. Součástí dodávek je variabilita rozměrů pracovního stolu, pracovních nástrojů i vlastní konfigurace stroje. Vysokou technickou úroveň zařízení potvrzuje zájem odběratelů. Ověřenou podporou se projevují účasti na strojírenských výstavách v ČR i v zahraničí. Poslední akcí byla výstava v Moskvě a ředitel společnosti ing. Vilém Gruml k tomu říká: „Česká strojírenská firma VOLTER Tech s.r.o. , která vyrábí CNC frézovací a gravírovací stroje VOLTER, vystavovala ve dnech 23.9 – 27.9. na veletrhu REKLAMA 2013 v moskevském CVK Expocentru. Zájem o české stroje byl značný, přímo na veletrhu bylo uzavřeno několik kontraktů. Kromě zájemců z Ruska byly uzavřeny kontrakty i na dodávky do Běloruska a na Ukrajinu. Firma Volter Tech s.r.o. má zázemí v areálu nymburského PIN a je zaměřena zejména na export na východní trhy.“
Firma tak vytvořila nová pracovní místa pro náš region a rostoucí požadavky na výrobu vyvolávají potřebu rozšířit pracovní kolektiv.
Ing. Milan Mach, ředitel PIN Foto: Ing. Gruml


30.8.2013 Návštěva z partnerského města Mytišči

V doprovodu místostarosty města Nymburk pana Vocáska, navštívila náš inkubátor delegace z ruského města Mytišči. V rámci prohlídky areálu se mohli ve výrobním provozu firmy VOLTER seznámit s vývojem a výrobou velkoplošných vyvrtávaček, které jsou v současné době připravovány na strojírenskou výstavu v Moskvě. Dostalo se jim odpovědí na celou řadu dotazů. Že je naše centrum zaujalo svědčí následující úryvek aktuality na webu města Mytišči: „.. Máme se u čechů čemu přiučit. Například vztahu k malému a střednímu podnikání. Ve městě působí Centrum na podporu podnikání. ..“
(Есть чему поучиться у чехов и нам. Например, отношению к малому и среднему бизнесу. В городе действует Центр по поддержке предпринимательства.)


14.6.2013 Zasedání představenstva a valná hromada HK StČ

V pátek dne 14. června 2012 se v prostorech podnikatelského inkubátoru uskutečnilo pracovní zasedání představenstva Hospodářské komory Střední Čechy následované valnou hromadou této podnikatelské instituce. Valná hromada projednala výsledky práce za rok 2012 a dosažené ekonomické výsledky, včetně zprávy dozorčí rady. Valná hromada rovněž zvolila členy představenstva a dozorčí rady pro nastávající volební období. Předsedkyní představenstva HK StČ byla opětovně zvolena paní Ing. Ivana Chotová.

17.5.2013 Úspěch společnosti Labská stezka na mezinárodní soutěži TOURMAP

Společnost Labská cesta se účastnila mezinárodní soutěže TOURMAP svým produktem atlasu cyklostezky Královéhradeckéko kraje a získala II. místo . V soutěži bylo přihlášeno 380 účastníků. Předání proběhlo na veletrhu Svět knihy 2013.


29.3.2013 Špičková technologie z PIN

Inovační společnost VOLTER Tech usídlená v podnikatelském inkubátoru, dokončila první prototyp velkoplošné vyvrtávačky, určené zejména pro výrobu 3D reklamních panelů. Společnost bude v našem PIN finalizovat vývoj a kompletovat a testovat výrobky této řady. Nedílnou součástí je rovněž PC systém řízení. Výrobky jsou určeny takřka výhradně pro export.
FOTO: M. Mach


19.-22.3.2013 Dny nové techniky

Ve dnech 19.-22.3.2013 uskutečnila společnost Sp-Tech, usídlená v našem podnikatelském inkubátoru, několikadenní konferenci spojenou s praktickými ukázkami špičkových technologií. V prezentacích pracovníci společnosti podrobně seznámili desítky účastníků s vlastnostmi a možnostmi uplatnění těchto moderních technologií. Jednalo se především o robusní vysekávací stroj MTX FLEX 6 hybrid, umožňující tvarové vysekávání plechů až do tloušťky 6 mm a dokončovací stroj na úpravu povrchu typu MA2. Ve spojení s dokonalými systémy řízení vyvolávají tyto technologie značný zájem podnikatelské sféry.
Text: M. Mach
FOTO: Hrádek ml.


1.3.2013 Chráněná dílna

V objektu Podnikatelského inkubátoru zahájila činnost „Chráněná dílna“, poskytující práci osobám se zdravotním postižením. Provozovatelem pracoviště je společnost Chráněná dílna s.r.o. pana R. Bartoně. Předmětem činnosti je finalizace drobných montážních dílů. Poskytnutím vhodných prostorů přispívá náš inkubátor k řešení obtížného pracovního uplatnění našich postižených spoluobčanů.

15.11.2012 Vývojová laboratoř airbagů

Dnešního dne byla v našem podnikatelském inkubátoru slavnostně otevřena laboratoř airbagů a zahájen její trvalý provoz. Je vybavena špičkovou technologií za zhruba 25 milionů korun a provozuje ji společnost TÜV SÜD Czech zasídlená v inkubátoru, v úzké součinnosti se společností MAGNA. Výjimečné vlastnosti této technologie jsou dány dvěma klimatickými komorami s pracovním režimem od minus 70 do plus 150 stupňů Celsia, výjimečně až 220 stupňů, ale také široké rozmezí vlhkosti vzduchu. Díky těmto parametrům lze například simulovat proces stárnutí airbagového systému. Další novinkou je možnost provádět výstřelové testy přímo v komorách. Slavnostního aktu se ve společenských prostorech našeho inkubátoru zúčastnilo bezmála sedmdesát účastníků, zejména vedoucích pracovníků a odborníků společnosti TÜV SÜD Czech a jejich obchodních partnerů z automobilek v ČR a společnosti MAGNA. Slavnostním přestřižením pásky byla oficielně nová technologie spuštěna a účastníkům setkání (s ucpávkami v uších) byly předvedeny skutečné výstřelové testy několika typů vývojových airbagů se zadokumentováním průběhu činnosti pomocí špičkových rychloběžných kamer schopných zhotovit 9000 snímků za sekundu v rozlišení 1024x1024 pixelů, při nižším rozlišení lze dosáhnout až 100 tisíc snímků za sekundu.
Přejeme hodně úspěchů.
Zapsal: M. Mach
Foto: Rerych


26.10.2012Výběrové řízení na veřejnou zakázku VZ_PIN_2012_01

Ředitel PIN vydal dnešního dne výzvu k podání nabídky Investičního a překlenovacího úvěru na výstavbu Vědeckotechnického parku v Nymburce. Podrobnosti a další postup je obsahem přiloženého dokumentu.

Dokument

4.10.2012 Audit výkonnosti PIN

Dnešního dne proběhl v našem podnikatelském inkubátoru audit výkonnosti ze strany Evropského účetního dvora (EÚD) v Luxemburgu, zástupce MPO ČR a NKÚ . Místní šetření bylo zaměřeno na ověření funkcí Podnikatelského inkubátoru v Nymburce a postupů inkubace. Součástí auditu byla rovněž prohlídka areálu a některých pracovišť inkubovaných firem. Závěrem byla komisí vyslovena spokojenost se stavem realizace projektu PIN, zejména praktické řešení areálu a stupeň využití inkubátoru.
(Foto: Machová)


31.8.2012 Návštěva z družebního města

V doprovodu místostarostů Nymburka, pana Fojtíka a pana Vocáska, si areál podnikatelského inkubátoru prohlédla delegace z družebního města Vrůtky ze Slovenska, vedená místostarostou Vrůtek panem Kurhajcem. Součástí prohlídky byla rovněž prezentace do provozu uváděné špičkové zkušební a vývojové technologie společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. přednesená panem Tichým a ukázka vývojového pracoviště společnosti Sp-Tech s výkladem p. Hrádka.
(Foto: Machová)20.8.2012 Projekt VTP Nymburk schválen MPO ČR

Podnikatelský inkubátor obdržel sdělení, že jím předložený projekt na výstavbu Vědeckotechnického parku byl Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR schválen s tím, že na jeho realizaci bude poskytnuta dotace od Evropského společenství a státního rozpočtu ve výši 26.022 tis. Kč. Následně bude záměr projednán v orgánech města Nymburk a definitivně rozhodnuto o podílu na financování projektu (8 mil. Kč) a tím o jeho realizaci.


7.8.2012Návštěva senátora v PIN

Senátor Josef Táborský v doprovodu svého poradce pana Stanislava Bohuslava navštívil Podnikatelský inkubátor Nymburk. Ředitel PIN provedl návštěvníky celým areálem s výkladem o poslání inkubátoru, stavem naplněnosti a vybranými aktivitami podnikatelů, umístěných v areálu. Stručně seznámil i se záměrem na výstavbu Vědeckotechnického parku v bezprostředním sousedství PIN.


6.8.2012 Další významná aktivita společnosti Labská stezka

Ve dnech 4.-5.8. uskutečnila společnost Labská stezka vedená Ing. arch. Ritterem st., sídlící v podnikatelském inkubátoru, další významnou aktivitu ze seriálu cyklojízd „Tour de Labe pro všechny 2012“. Dvoudenní společná jízda téměř padesáti účastníků startovala v Poděbradech a vedla do Brandýsa n/L a dále do Štětí. Podrobnosti v přiložené tiskové zprávě.


12.6.2012Shromáždění delegátů KHK StČ

Návazně na jednání představenstva se od 15.00 hod. uskutečnilo Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory Střední Čechy. Vedle zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření projednalo Shromáždění zprávu dozorčí rady, rámcový plán práce na rok 2012 (viz. příloha) a rozpočet na rok 2012.


12.6.2012 Jednání představenstva KHK StČ

V jednací místnosti podnikatelského inkubátoru se od 13.00 hod. uskutečnilo zasedání představenstva KHK StČ, které projednalo zejména hospodářské výsledky za rok 2011 a přípravu na Shromáždění delegátů KHK StČ.


1.6.2012Vydané územní rozhodnutí na výstavbu VTP nabylo právní moci

Dnešního dne nabylo právní moci územní rozhodnutí na výstavbu Vědeckotechnického parku v Nymburce a jako poslední chybějící doklad bylo doplněno do „plné žádosti“ k dalšímu hodnocení projektu k poskytnutí dotace ve výši více než 26 mil. Kč na realizaci akce.


15.-16.5.2012 Konference o.s. Labská stezka

Ve dnech 15. A 16.5.2012 se v podnikatelském inkubátoru uskutečnila konference „Labská cyklotrasa – od pramene k moři – napříč Evropou – bez bariér. Podrobnosti viz. tisková zpráva a foto (Ing.arch. Jan Ritter st.).
Tisková zpráva14.5.2012Pozvánka na konferenci

Labská cyklotrasa pro všechny aneb Od pramene k moři - napříč Evropou - bez bariér
Pozvánka a program konference


21.4.2012 Odemykání Mrliny

Občanské sdružení Labská stezka Nymburk, sídlící v podnikatelském inkubátoru Nymburk, uspořádala již třetím rokem akci „Po vodě, pěšky a na kole“ po Greenway Mrlina, spojenou s čištěním břehů řeky. Vysoká účast zájemců svědčí o schopnostech organizátorů
(viz. foto Jan Ritter).


17.4.2012PRKAP II

Foto ze závěrečné konference projektu PRKAP II, uskutečněné v PIN 17.4.2012.


3.4.2012Pozvánka


7.2.2012Kulatý stůl na téma „Aktuální možnosti podpory podnikání v OPPI“

Dne 22.2.2012 se v prostorách Podnikatelského inkubátoru uskuteční výše uvedený kulatý stůl, který podnikatelům přiblíží aktuální možnosti získání podpor pro jejich podnikání. Podrobnosti jsou obsaženy v přiložené pozvánce.

Pozvánka

12.1.2012Seminář „Aktuální podpory pro podnikatele“

Dnešního dne se v Podnikatelském inkubátoru uskutečnil pozoruhodný seminář pro podnikatele, pořádaný poradenskou a vzdělávací společností APIS Nymburk ve spolupráci s agenturou CzechInvest, Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a PIN, se zaměřením na aktuální programy podpory rozvoje podnikání. Na semináři v roli lektorů vystoupila ředitelka Regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Střední Čechy a Prahu paní ing. Miksová, ředitelka pražské pobočky ČMZRB paní ing. Šindelářová a zástupce společnosti MAGNA pan Mgr. Šindelář. Seminář po přivítání účastníků ředitelem PIN moderoval zástupce pořadatele ing. Radek Mach. Početná účast byla dokladem aktuálnosti vybraného tématu.

Foto Pavel Vaněk


23.12.2011Oznámení výsledku výběrového řízení na Studii proveditelnosti

Hodnotitelská komise projednala podané nabídky na vyhotovení Studie proveditelnosti na projekt Vědeckotechnického parku Nymburk. Výsledek výběru je uveden v přiloženém oznámení.

Oznámení

21.12.2011Pozvánka na odborný seminář pro podnikatele

Na den 12.1.2012 pořádá poradenská firma APIS Nymburk a agentura CzechInvest v podnikatelském inkubátoru odborný seminář k programu ROZVOJ.

Příloha

15.12.2011Poptávka na dodavatele Studie proveditelnosti

V rámci přípravy plné žádosti o dotaci na výstavbu vědeckotechnického parku v Nymburce je poptáván dodavatel Studie proveditelnosti. Poptávka je v příloze.

Příloha

8.12.2011Oznámení výsledků výběrového řízení

Dne 5.12. provedla ustanovená komise výběr nejvhodnější nabídky na vypracování dokumentace na územní řízení. Oznámení je přílohou této informace.

Příloha

23.11.2011Výběrové řízení na dodavatele dokumentace

V rámci přípravy realizace výstavby Vědeckotechnického parku v Nymburce je vyhlášeno výběrové řízení.

Poptávka nabídky na plnění zakázky

2.11.2011Prezentace nových technologií ve firmě Sp-Tech

V prostorech podnikatelského inkubátoru se dnes uskuteční prezentace strojů firmy HAEGER, které jsou součástí vývoje automatizovaných pracovišť společností Sp-Tech v oblasti technologií zalisování prvků. Součástí prezentace je i praktické předvedení funkčnosti s možností vyzkoušení vlastní aplikace samotnými účastníky semináře.

3.10.2011Komise rozvoje města doporučila realizaci VTP

Komise vyslechla informaci Ř/PIN k záměru na výstavbu Vědeckotechnického parku a po diskusi realizaci záměru doporučila Radě města k odsouhlasení.

23.9.2011Úspěch vývojářů závodu Magna Nymburk

Vývojové pracoviště závodu Magna umístěné v Podnikatelském inkubátoru Nymburk dosáhlo při vývoji technologií pro automobilový průmysl jedinečného úspěchu vyjádřeného dvěma patentovými přihláškami. Blahopřejeme!

8.9.2011Registrační žádost odsouhlasena

Rada města na svém jednání dne 20.7.2011 uložila Ř/PIN zpracovat a podat na agenturu CzechInvest registrační žádost do programu OPPI Prosperita na výstavbu a provoz Vědeckotechnického parku v těsném sousedství podnikatelského inkubátoru. Registrační žádost projektu v objemu cca 35 mil. Kč byla dne 8.9.2011 odsouhlasena.

14.6.2011Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory Střední Čechy

V konferenčním sále PIN se uskutečnilo výroční shromáždění delegátů KHK StČ, které projednalo a odsouhlasilo zprávy o činnosti a o hospodaření komory v roce 2010 a rámcový plán práce a rozpočet na rok 2011.

14.6.2011Závěrečná konference projektu ESF „Ženy, hurá do práce“

Dne 14.6.2011 proběhla v prostorách Podnikatelského inkubátoru Nymburk, p.o. závěrečná konference projektu ESF "Ženy, hurá do práce" pořádaná realizátorem projektu, poradenskou a vzdělávací společností APIS Nymburk, spol. s r.o.

6.6.2011Návštěva poslance Parlamentu ČR pana Mgr. Jana Smutného v PIN

Poslanec Jan Smutný a místostarosta Pavel Fojtík navštívili Podnikatelský inkubátor v Nymburku.
V Nymburce byl v roce 2008 otevřen podnikatelský inkubátor. "Smyslem založení našeho Podnikatelského inkubátoru je podpora vzniku nových firem a vytvoření kvalitních a dostupných podmínek pro rozvoj podnikání s inovačním potenciálem," řekl ředitel PIN Ing. Milan Mach. Od července 2010 se může zdejší PIN pochlubit 100% obsazeností. V současnosti možnosti zařízení využívá např. firma Magna, Sp-Tech, Formica či Micro s.r.o. Udržitelnost projektu je nastavena minimálně na 5 let.
Poslanec Jan Smutný a místostarosta Nymburka Pavel Fojtík si prohlédli areál a ocenili přínos takového vědeckotechnického parku pro město a region.
Text: PhDr. Pavel Fojtík


17.5.2011Zasedání představenstva KHK StČ

Významné jednání představenstva a dozorčí rady Krajské hospodářské komory Střední Čechy spojené s prohlídkou podnikatelského inkubátoru se uskutečnilo v jednacím sále PIN. Předmětem jednání byly hospodářské výsledky za rok 2010 a 1-4/2011 a příprava na shromáždění delegátů v termínu 14.6.2011, které se uskuteční rovněž v našem podnikatelském inkubátoru.
Milan Mach, člen dozorčí rady KHK StČ
Foto: S. Hlaváčová


17.5.2011Návštěva členů komise Rady StČ kraje v PIN

V odpoledních hodinách navštívili PIN členové komise pro rozvoj podnikání při radě StČ kraje. Ředitel PIN poskytl informace o vzniku a současném stavu podnikatelského inkubátoru spojené s prohlídkou PIN.

21.2.2011Prezentace společnosti DONAUCHEM

V prostorech konferenčního sálu PIN se od 9.00 do 17.00 uskutečnila prezentace a školení o výrobcích stavební chemie značky MASTERsil. Zcela zaplněný sál se zájmem vyslechl kvalifikované prezentace a shlédl široký sortiment výrobků stavební chemie firmy.
Foto: Dvořák


17.2.2011Spolupráce Krajské hospodářské komory Střední Čechy a Podnikatelského inkubátoru v Nymburku

V průběhu loňského roku se podařilo realizovat úspěšnou spolupráci obou uvedených partnerů a naplňovat tak poslání těchto institucí ve prospěch podnikatelských subjektů. Hospodářská komora ČR je zákonným představitelem podnikatelského stavu a prosazuje jeho zájmy, především zájmy malých a středních podniků a to na celostátní úrovni. Komora je neopomenutelným účastníkem připomínkových řízení v celém legislativním procesu. Svým zákonným zakotvením tak může účinně ovlivňovat vytváření příznivého podnikatelského prostředí v ČR. Nedílnou součástí tohoto procesu jsou územní orgány komory, v našem prostředí pak především KHK Střední Čechy, se svými oblastními (okresními) složkami. Právě na této bázi je založena součinnost složek hospodářské komory a Podnikatelského inkubátoru v Nymburku, který tak vhodně doplňuje své základní poslání, tj. poskytovat začínajícím a zejména inovativním firmám vhodné podmínky pro jejich fungování (podrobnosti na www.inkubator-nymburk.eu).

V současné době je členská základna Hospodářské komory ČR (prostřednictvím členské základny krajských a okresních hospodářských komor) tvořena podnikatelskými subjekty, jejichž podíl na HDP ČR je téměř 70 %. Díky těmto podnikatelským subjektům, ať už jde o velké firmy, či o drobné podnikatele, můžeme jako organizace lépe prosazovat potřeby a hájit zájmy MSP a máme i lepší vyjednávací pozice s orgány státní správy a místní samosprávy. Jsme schopni realizovat různé projekty, organizovat potřebná setkání i jednání i vzdělávací akce, semináře, podnikatelské workshopy nebo i zahraniční mise.

Z aktivit na celonárodní úrovni pouze připomínáme:
- změny zákona o veřejných zakázkách, kde se jednalo mimo jiné o potřebě transparentnosti nejen v době zahájení, ale i při vyhodnocení,
- problematiku DPH, kdy proběhla jednání na téma odvodů DPH pouze z „reálných“ finančních prostředků (skutečně uhrazených),
- zřízením krizového štábu při Hospodářské komoře ČR a usilovným vyjednáváním se podařilo u vlády ČR prosadit opatření, aby zvýšení ceny elektřiny v roce 2011 pro konečné spotřebitele nepřesáhlo komorou navrhovanou hranici 5,5%.

Z řady podnikatelských setkání a aktivit v podnikatelském inkubátoru připomínáme:
- setkání podnikatelů regionu s předními politiky; iniciováno z Krajského úřadu; KHK zajišťovala účast podnikatelů z oblasti Nymburka,
- beseda s podnikateli regionu na téma Alternativní zdroje, problematika využívání alternativních zdrojů energie a řešení odpadového hospodářství,
- besedu s panem Tomášem Sedláčkem, hlavním stratégem ČSOB a členem Národní ekonomické rady vlády ČR na téma prognózování ekonomických krizí, jejich průběhů a dopadů v dlouhodobých horizontech v celosvětovém měřítku. Účastníci, kteří takřka zaplnili i rozšířenou kapacitu konferenčního sálu PIN vznesli mnoho konkrétních dotazů, na které pan Sedláček velmi kvalifikovaně odpovídal. Průzkum provedený HK StČ prokázal vysokou spokojenost účastníků s obsahem a průběhem besedy. V krátkém programu před vlastní besedou seznámil přítomné pan St. Šašek, reprezentant ČSOB Pojišťovny, s aktualitami ČSOB a její pojišťovny,
- odborný seminář „Jak mohu znásobit velikost svého dosavadního podnikání“, účastníci z řad podnikatelů a zájemců o podnikání si vyslechli velmi kvalifikovanou přednášku business konzultanta Ing. Tomáše Havrdy ze společnosti KUKLENY jak rozvíjet své podnikání. Součástí takřka čtyřhodinového semináře byl na závěr workshop, ve kterém mohli účastníci konfrontovat svoje zkušenosti navzájem i v kontextu s výkladem strategie rozvoje.

V nadcházejícím roce bychom se rádi zaměřili mimo jiné na snižování administrativní zátěže podnikatelů, zlepšení vymahatelnosti práva, zlepšení přístupu k veřejným zakázkám, řešení dopravní obslužnosti regionu, prohloubení souladu kvalifikační a profesní struktury pracovní síly s potřebami trhu práce.

Naším cílem je rovněž vedle rozšiřování vlastní členské základny, také prohloubení spolupráce s městem Nymburk. Ustavení Hospodářské rady starosty města a členství zástupce PIN v této radě, je k tomu dobrým předpokladem.

Těšíme se na další spolupráci a také podnětné náměty na zlepšení podnikatelského prostředí v našem regionu.

Za KHK StČ:
Ing. Ivana Chottová, předsedkyně
Ing. Taťána Veselá, ředitelka
Za oblast Nymburk:
Ing. Milan Mach, předseda rady oblasti
ředitel PIN


13.2.2011Výstava Regiony České republiky 2011 v Lysé nad Labem

Souběžně s národní výstavou STAVITEL 2011 se ve dnech 11.-13.2. uskutečnila na výstavišti v Lysé nad Labem také výstava Regiony České republiky. Jedním z účastníků byla také společnost Labská stezka, sídlící v prostorách podnikatelského inkubátoru Nymburk. Ukázka její prezentace viz foto (M. Mach).


26.1.2011Jednání s představitelem Obchodního oddělení Velvyslanectví Finské republiky v České republice (Finpro Czech Republic).

Dnešního dne se v Podnikatelském inkubátoru Nymburk uskutečnilo jednání s Ing. Josefem Králem, Senior Consultantem Obchodního oddělení Finského velvyslanectví v ČR - Finpro CR (www.finpro.fi), které se zaměřuje na internacionalizaci finských firem včetně poskytování širokého spektra poradenských služeb v různých oblastech spolupráce finských firem se zahraničními společnostmi po celém světě. Ředitel podnikatelského inkubátoru Ing. Mach projednával s panem Ing. Králem možnosti spolupráce společností umístěných v Podnikatelském inkubátoru Nymburk s finskými firmami.

Finpro (finská veřejná instituce právně zakotvená jako asociace) je spolufinancována finským státem a poskytuje finským firmám, které mají zájem o spolupráci v České republice, řadu služeb v různých oblastech kooperace finských a českých firem. Jedním z výsledků spolupráce je dodávka revoluční automatizované technologie pro výrobu betonových prefabrikátů do společnosti BUILDING SP, spol. s r.o. v Nymburku, která získala významné ocenění v soutěži "Firma roku 2009".

FOTO: Radek Mach


24.1.2011Školení školitelů pro firmu MAGNA

Ve dnech 21.-22. ledna se v zasedací místnosti podnikatelského inkubátoru uskutečnilo školení školitelů manažerských dovedností, realizované v rámci grantu „Školení je šance“ v rámci projektu EU č. CZ.1.04/1.1.02/35.01400. Školení v rozsahu 16 výukových hodin v anglickém jazyce provedla paní Barbara Wietasch, lektorka ze společnosti Magna International z Rakouska.


4.10.2010Silniční obchvat Nymburka otevřen

Dlouho očekávaný silniční obchvat města byl dnešního dne otevřen. Přestřižením pásky v 11.00 hod. byl prakticky uveden do provozu. Navazující společenské setkání se uskutečnilo v prostorech našeho podnikatelského inkubátoru a stalo se místem mnoha osobních setkání v příjemném prostředí vč. zajištěného parkování . Věříme, že přínos této akce bude velmi zřetelný a usnadní život občanům města. Díky všem, kteří se o to zasloužili.
FOTO Kukal, M. Mach


23.9.2010„Krizí křížem krážem“

Dnešního dne se v Podnikatelském inkubátoru Nymburk uskutečnila beseda s panem Tomášem Sedláčkem, hlavním stratégem ČSOB a členem Národní ekonomické rady vlády ČR na téma prognózování ekonomických krizí, jejich průběhů a dopadů v dlouhodobých horizontech v celosvětovém měřítku. Účastníci, kteří takřka zaplnili i rozšířenou kapacitu konferenčního sálu PIN,vznesli mnoho konkrétních dotazů, na které pan Sedláček velmi kvalifikovaně odpovídal. Průzkum provedený HK StČ prokázal vysokou spokojenost účastníků s obsahem a průběhem besedy. V krátkém programu před vlastní besedou seznámil přítomné pan St. Šašek, reprezentant ČSOB Pojišťovny, s aktualitami ČSOB a její pojišťovny.
Foto: R. Mach


10.9.2010Druhý běh projektu OP LZZ v podnikatelském inkubátoru

Vedoucí projektu paní Bastiánová řekla: „Dne 1.9. jsme se přehoupli do druhého běhu projektu OP LZZ "Chci řešit svojí dlouhodobou nezaměstnanost" určeného uchazečům o zaměstnání evidovaných ÚP Středočeského kraje déle než pět měsíců. Do úvodního modulu nastoupilo 18 účastníků, kteří v průběhu 14 pracovních dnů absolvují motivační trénink, bilanční diagnostiku a individuální poradenství, které mohou využívat po celou dobu účasti v projektu. Po absolvování úvodního modulu mohou účastníci v projektu pokračovat účastí v kurzu Dovedností IT, případně účasti v jedné z nabízených rekvalifikací. Přejeme jim hodně úspěchu ve všech aktivitách“.
Foto: Bastiánová


8.9.2010Pozvánka na výstavu Tendence, 15. Ročník mezinárodního veletrhu

Firma Vovo design s.r.o. se sídlem v podnikatelském inkubátoru, zabývající se tvorbou moderního designu, zve na 15. Mezinárodní veletrh interiéru, designu, nábytku, osvětlení a dekorací, který se uskuteční na výstavišti Praha – Holešovice ve dnech 9-12.9.2010.

8.9.2010Pozvánka na besedu s Tomášem Sedláčkem na téma Krizí křížem krážem

Krajská hospodářská komora a pobočka ČSOB v Nymburce ve spolupráci s podnikatelským inkubátorem pořádá dne 23.9.2010 v konferenčním sále PIN besedu s hlavním stratégem ČSOB a členem Národní ekonomické rady vlády ČR panem Tomášem Sedláčkem na výše uvedené aktuální téma. Zájemci se mohou hlásit také na spravce@inkubator-nymburk.eu.

Pozvánka ke stažení

29.6.2010Návštěva Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

Ředitel podnikatelského inkubátoru přivítal v areálu PIN návštěvu členů výboru Regionální rady regionu soudržnosti středočeského kraje vedenou starostou města panem Kutíkem. Jedenáctičlenná delegace si za doprovodu a výkladu ředitele PIN ing. Macha prohlédla areál inkubátoru. Součástí prohlídky byla rovněž prezentace činnosti robotizovaného pracoviště a dalších inovačních záměrů firmy Sp-Tech usídlené v inkubátoru, kterou přednesl majitel firmy ing. Hrádek CSc. Návštěvníci si mohli potvrdit již takřka zcela zaplněný areál podnikatelského inkubátoru a vyslechli si i nabídku ředitele PIN na možnost usídlení případného regionálního pracoviště StČ kraje v jedné či dvou zbývajících volných kanceláří.

Fotogalerie ing. Radek Mach


14.6.2010Jak mohu znásobit velikost svého dosavadního podnikání

Odborný seminář KHK StČ a PIN se uskutečnil v konferenčním sále podnikatelského inkubátoru v Nymburku. Účastníci z řad podnikatelů a zájemců o podnikání si vyslechli velmi kvalifikovanou přednášku business konzultanta Ing. Tomáše Havrdy ze společnosti KUKLENY jak rozvíjet své podnikání. Součástí takřka čtyřhodinového semináře byl na závěr workshop, ve kterém mohli účastníci konfrontovat svoje zkušenosti navzájem i v kontextu s výkladem strategie rozvoje.

FOTO (Milan Mach)


2.6.2010Pozvánka na odborný seminář pro podnikatele

V pondělí dne 14. Června 2010 se v Podnikatelském inkubátoru uskuteční seminář pro podnikatele na téma „Jak mohu znásobit velikost svého dosavadního podnikání“. Seminář se uskuteční od 13:00 hodin v konferenčním sále PIN a přilehlých prostorech. Zájemci jsou srdečně zváni.

Pozvánka ke stažení

10.5.2010Motivační kurz z ESF

Poradenská a vzdělávací společnost Regioinfo s.r.o. zahájila další běh rekvalifikačního motivačního kurzu z Evropského sociálního fondu pro dlouhodobě nezaměstnané, evidované u Úřadu práce v Nymburku.

29.4.2010Odborný seminář společnosti Sp-Tech

Společnost Sp-Tech s.r.o. uskutečnila v konferenčním sále PIN odborný seminář spojený s výstavkou vzorků o nových laserových technologiích, především o vláknovém laseru. Vláknové lasery se vyznačují především vysokou kvalitou a přesností laserového paprsku a díky tomu postačují i nižší výkony potřebných zařízení.

24.3.2010Rada oblasti KHK Střední Čechy

V odpoledních hodinách se v PIN uskutečnilo zasedání Rady oblasti Nymburk Krajské hospodářské komory Střední Čechy, řízené jejím předsedou Ing. Milanem Machem. Rada projednala otázky další aktivizace činnosti přední profesní organizace podnikatelů v našem regionu. Podnikatelé jsou tímto vyzýváni k zapojení do činnosti. Své náměty sdělujte předsedovi oblasti na e-mail Podnikatelského inkubátoru nebo do kanceláře na Palackého ul. 223, pí. Bezuchové (LBezuchova@seznam.cz).

18.3.2010Rekvalifikační kurz „Účetnictví“

Vzdělávací společnost MAVO s.r.o. zahájila třetí běh rekvalifikačního kurzu „Účetnictví“ pro dalších deset účastníků od ÚP Nymburk, spolufinancovaného z ESF a SR ČR.

10.3.2010Zahájen úvodní modul projektu „Chci řešit svoji dlouhodobou nezaměstnanost“

Dne 1.3. byl v učebnách Podnikatelského inkubátoru zahájen pro 18 účastníků úvodní modul výše uvedeného projektu ESF, realizovaného sdružením DUO pro Úřad práce v Příbrami. Cílem úvodního modulu je motivace, zvýšení flexibility a zlepšení orientace účastníků na trhu práce. Účastníci zde získají další dovednosti pro kontakt se zaměstnavateli. Každý z účastníků v průběhu úvodního modulu absolvuje bilanční diagnostiku a individuální poradenství na základě, kterého bude sestaven individuální plán s doporučeními nejvhodnějšího postupu z hlediska uplatnění na trhu práce, budou v něm doporučení k zařazení do kurzu IT a výběru vhodné z rekvalifikací, které jsou rovněž součástí projektu "Chci řešit svojí dlouhodobou nezaměstnanost".


9.3.2010Foto z akce Real Business Live


16.2.2010Real Business Live – spojení tiskových a dokončovacích technologií

Ve dnech 16.-18. února se v prostorech podnikatelského inkubátoru uskutečňuje rozsáhlá prezentační akce společností Formica CZ a XEROX špičkových tiskových a dokončovacích technologií za účasti mnoha desítek účastníků z celé ČR i ze zahraničí.

Pozvánka ke stažení

15.2.2010Rekvalifikační kurz „Účetnictví“

Vzdělávací společnost MAVO s.r.o. zahájila druhý běh rekvalifikačního kurzu pro dalších deset účastníků od ÚP Nymburk, spolufinancovaného z ESF a SR ČR.

27.1.2010Rekvalifikační kurz „Pracovník v sociálních službách“

Vzdělávací společnost MAVO s.r.o. zahájila druhý běh rekvalifikačního kurzu pro dalších deset účastníků od ÚP Nymburk, spolufinancovaného z ESF a SR ČR.

19.1.2010Kontaktní kancelář projektu ESF „Chci řešit svoji dlouhodobou nezaměstnanost“

Dnešním dnem byla v Podnikatelském inkubátoru otevřena poradenská a kontaktní kancelář výše uvedeného projektu, jehož cílovou skupinou jsou dlouhodobě nezaměstnaní (déle než 5 měsíců nepřetržitě). Realizátorem projektu je SDRUŽENÍ DUO, vzdělávacích společností Garancia Kolín a S-COMP Centre CZ, pro krajský Úřad práce v Příbrami. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

23.11.2009Seminář Středočeského kraje a KHK StČ

Dnešního dne se v našem podnikatelském inkubátoru uskutečnil seminář pořádaný Středočeským krajem a Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, který účastníkům poskytl informace o:

- dotačních titulech Středočeského kraje od roku 2010,
- systému uveřejňování veřejných zakázek malého rozsahu v rámci Středočeského kraje pro obce i podnikatele,
- problematice veřejných zakázek,
- datových schránkách.


19.11.2009Rekvalifikační kurz „Účetnictví“

Vzdělávací společnost MAVO s.r.o. zahájila v prostorech Podnikatelského inkubátoru rekvalifikační kurz „Účetnictví“ pro Úřad práce v Nymburku, spolufinancovaný z ESF. Deset účastníků si rozšíří kvalifikaci pro další uplatnění v novém zaměstnání nebo vlastní podnikatelské aktivitě.


19.11.2009Seminář na téma „Datové schránky“ v Podnikatelském inkubátoru

Hospodářská komora ČR ve spolupráci s HK Střední Čechy a Podnikatelským inkubátorem uskutečnila dnešního dne seminář na aktuální téma „Datové schránky“. Semináře v konferenčním sále inkubátoru se účastnilo 15 zájemců.


13.11.2009Rekvalifikační kurz „Pracovník v sociálních službách“

Vzdělávací společnost MAVO s.r.o. zahájila v učebně Podnikatelského inkubátoru Nymburk realizaci veřejné zakázky pro Úřad práce v Nymburku, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a SR ČR. Rekvalifikační kurz pro 10 účastníků je zaměřen na získání kvalifikace pro činnost v sociálních službách.


6.11.2009Rekvalifikační kurz „Základy podnikání“

Dne 2.11.2009 zahájila poradenská a vzdělávací společnost APIS Nymburk v podnikatelském inkubátoru rekvalifikační kurz „Základy podnikání“ pro skupinu deseti účastníků, zájemců o podnikání. Rekvalifikační kurz je realizován pro Úřad práce v Nymburku. Prostředí inkubátoru s ohledem na zaměření kurzu nebylo vybráno náhodně a už v průběhu prvního týdne se ohlásil první z účastníků se zájmem o umístění v PIN.
(foto - autor Radek Mach)


2.11.2009Seminář StČ kraje a KHK StČ v podnikatelském inkubátoru

Seminář StČ kraje a KHK StČ dne 23.11.2009 k připravovaným podporám StČ kraje od roku 2010

Přihláška ke stažení

2.11.2009Seminář Hospodářské komory v podnikatelském inkubátoru

Seminář Hospodářské komory ČR dne 19.11.2009 na téma „Datové schránky“

Přihláška ke stažení

20.10.2009Ukázka úspěšného designu

K informaci o úspěchu firmy Vovo design s.r.o. sídlící v inkubátoru na mezinárodním veletrhu TENDENCE připojujeme foto úspěšného exponátu, který je v kusové výrobě a dostupný na trhu.


12.10.2009Rekvalifikační kurz z Evropského sociálního fondu

Dnešního dne byl v učebně PIN zahájen mnohaměsíční projekt z „Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost“, který pro Úřad práce v Nymburku zajišťuje poradenská a vzdělávací společnost Regioinfo z Liberce. Obsahem projektu je řada motivačních kurzů pro nezaměstnané s cílem připravit je na kvalifikovanou orientaci na trhu práce, přípravu účasti ve výběrových řízeních a přijímacích pohovorech a dalších kompetencích. Všem účastníkům přejeme následný úspěch na trhu práce, případně uplatnění ve vlastních podnikatelských aktivitách s případnou podporou našeho podnikatelského inkubátoru.


15.9.2009Mimořádný úspěch firmy z inkubátoru

Firma Vovo design s.r.o. patří k jedněm z prvních, které se „usídlily“ v našem podnikatelském inkubátoru a obsahem své činnosti naplňují jeho poslání. Věříme, že i samotné motivační prostředí inkubátoru přispívá k výsledkům její činnosti, za které se jí dostalo vynikajícího ocenění na 14-tém ročníku mezinárodního veletrhu interieru a designu TENDENCE, konaného ve dnech 10.-13.9.2009 na výstavišti Praha – Letňany. Mezi více než 280 vystavovateli získala firma v soutěži TOP DESIGN druhé místo svým exponátem „Stůl AIR-1939“.

Blahopřejeme!

25.8.2009Příprava semináře HK ČR

Do kalendáře akcí Hospodářské komory ČR byl na den 19.11.2009 zařazen seminář „Datové schránky“, který se uskuteční v našem podnikatelském inkubátoru.

14.7.2009Seminář na aktuální téma – Datové schránky

Krajská hospodářská komora Střední Čechy a Podnikatelský inkubátor Nymburk uspořádaly pro podnikatele odborný seminář na aktuální téma datových schránek. Lektorkou semináře byla paní Jirmanová z centrály České pošty a počet účastníků dosáhl počtu 35. Po ukončení více než dvouhodinového semináře se pod vedením ředitele PIN uskutečnila pro cca deset zájemců prohlídka areálu.


2.7.2009 KHK Střední Čechy ve spolupráci s Podnikatelským inkubátorem Nymburk si Vás dovoluje pozvat na seminář

ÚVOD DO PROBLEMATIKY DATOVÝCH SCHRÁNEK

Termín a místo konání:
14. července 2009 – 13:00 hod.

Podnikatelský inkubátor Nymburk, p.o.
Za Žoskou 2056, 288 02 Nymburk

Další informace a přihláška zde

26.6.2009Podpis aktualizované smlouvy o spolupráci

Dnešního dne byla podepsána aktualizovaná rámcová smlouva o spolupráci mezi PIN a vysokou školou Škoda Auto, a.s. Vysoká škola (ŠAVŠ). Tato smlouva umožní realizovat spolupráci mezi firmami umístěnými v PIN a studenty ŠAVŠ formou odborných praxí, resp. účast studentů a vysokoškolských pracovníků při řešení vývojových projektů firem.

2.4.2009Aktualizován bilboard PIN

Dnešního dne byl aktualizován poutač u areálu PIN s nabídkou k umístění inovativních firem a začínajících podnikatelů v prostorech podnikatelského inkubátoru (viz foto).


20. března 2009 Prezentace moderních technologií

Ve dnech 18.- 20. března 2009 se v pronajatých prostorech podnikatelského inkubátoru uskutečnila plánovaná akce OpenHouse společnosti FOLIANT CZ/FORMICA CZ, při které se takřka 100 účastníků mělo možnost při praktických ukázkách seznámit s moderními technologiemi dokončovacích tiskařských prací.


10. března 2009OPEN HOUSE ve dnech 18.-20.3.2009 v PIN

V tomto termínu společnost FORMICA CZ, s.r.o. (www.formica-cz.cz) otevře brány svého Demo centra, umístěného v Podnikatelském inkubátoru Nymburk, svým zákazníkům. Vyškolení odborníci společnosti budou předvádět nejmodernější technologie systémů dokončovací techniky pro polygrafický průmysl, a to od renomovaných světových značek (CP BOURG, SHOEI, SMYTH, EUROCUTTER, KAS, GUK, EUROFOLD). Chybět nebudou ani jednostranné laminátory FOLIANT z vlastní produkce společnosti (www.foliant.eu).


Nymburský deník dne 23. Ledna 2009Úvaha nad globální ekonomickou recesí

V posledních týdnech se důsledky globální ekonomické recese začaly výrazně projevovat i v české ekonomice. Snad nejvážnějším dopadem jsou útlumy výroby i krachy významných podniků, a to i v našem regionu, s navazujícím propouštěním zaměstnanců.

Historické zkušenosti ukazují, že v období řady světových ekonomických krizí v minulosti, které na jedné straně měly hluboké negativní sociální dopady, se tyto na druhé straně staly příležitostí pro celou řadu schopných lidí k realizaci vlastních vynikajících podnikatelských myšlenek. Můžeme například připomenout, že v době finanční paniky roku 1878 vzniká firma General Elektric a nedlouho potom připravovali Laurin s Klementem svoje plány v našem regionu. Nebo v relativně nedávné době hospodářské recese roku 1975 zakládá Bill Gates svoji firmu Microsoft a o rok později Steve Jobs firmu Apple. Tady je velmi příhodné, že obě tyto firmy, podobně jako řada dalších, vznikaly v garáži.

Z mojí zkušenosti vím, že mezi uvolňovanými zaměstnanci je mnoho schopných lidí, s dobrými myšlenkami, chytrými nápady a podnikatelskými plány, kteří často z krachujících firem odcházejí sami mezi prvními a reálně přemýšlejí o své nejbližší budoucnosti. Výše uvedené historické příklady by pro tyto lidi mohly být významnou inspirací, ale s tím, že jejich podnikání by nemuselo začínat v garáži. Pro tyto případy právě vznikl v Nymburce podnikatelský inkubátor, který je připraven poskytnout pro jejich realizaci velmi kvalitní podmínky (www.inkubator-nymburk.eu).

Ing. Milan Mach

21. Ledna 2009Inzerát – Týdeník Nymbursko


22. Října 2008Návštěva delegace z Krajského úřadu v Liberci

Podnikatelský inkubátor v Nymburce navštívila devítičlenná delegace z Libereckého kraje, která se velmi živě zajímala o postup přípravy a realizace výstavby PIN. Uskutečnila se prohlídka areálu doplněná přednáškou Ř/PIN v přednáškovém sále a obsáhlá beseda v zasedací místnosti.


29. července 2008Závěrečná konference projektu „PrKAP“ v areálu PIN

V areálu PIN se dne 29.7.2008 uskutečnila závěrečná konference projektu „První kroky absolventa do praxe“, jehož realizátorem byla nymburská poradenská firma APIS Nymburk a partnerem projektu byl Podnikatelský inkubátor Nymburk p.o. Projekt byl realizován v rámci programu Evropského sociálního fondu Rozvoje lidských zdrojů ve spolupráci s úřady práce v Příbrami, Nymburce, Mělníce a Mladé Boleslavi. Projekt v trvání 28 měsíců umožnil více než 70-ti absolventům v několika šestiměsíčních bězích rozšířit své odborné znalosti a především získat několikaměsíční praxi u vybraných zaměstnavatelů našeho regionu a následně pak nastoupit do prvního zaměstnání.


4. června 2008Prezentace robotiky při slavnostním otevření PIN

Součástí slavnostního otevření podnikatelského inkubátoru v Nymburce byla prezentace firmy Sp-Tech umístěné v PIN s ukázkou činnosti robota, který tvoří základní element komplexních robotizovaných pracovišť pro automobilový průmysl, vyvíjených a vyráběných touto firmou. Účastníci slavnostního otevření se zájmem vyslechli přednášku majitele firmy Ing. Jaroslava Hrádka, CSc..


4. června 2008 Den otevřených dveří v podnikatelském inkubátoru Nymburk

V bezprostřední návaznosti na slavnostní otevření se od 12.oo do 17.oo hodin uskutečnil Den otevřených dveří, kterého využila řada občanů i podnikatelů města a okolí.

12.5.2008Inzerát MF Dnes dnes


Květen 2007 Vyhotoven a zabudován bilboard k zahájení výstavby inkubátoru


20.9.2007Návštěva členů Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

Návštěva členů Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na stavbě Podnikatelského inkubátoru Nymburk se uskutečnila dnes. Po úvodním slovu ředitele PIN byly zodpovězeny četné dotazy z přítomných patnácti představitelů významné strukturální složky řízení regionálního rozvoje Středočeského kraje.


18.9.2007Prohlídka stavby

V úterý dne 18.9.2007 se uskutečnila prohlídka stavby podnikatelského inkubátoru osmičlennou delegací z čínského města Mianyang za účasti starosty města Nymburk pana Kutíka. Město Mianyang je centrem technologického vývoje a inovací rozsáhlé stejnojmenné oblasti s působností pro celou Čínu. Město je rovněž sídlem společnosti Changhong Electric Group Co., Ltd., která má závod v Nymburce. Účastníci se zájmem sledovali výklad ředitele PIN pana Ing. Macha a popřáli našemu inkubátoru úspěch.

25.6.2007Zahájena 2. etapa příjmu žádostí

Dne 25.6.2007 byla zahájena 2. etapa příjmu žádostí o umístění firem a podnikatelů - fyzických osob do inkubátoru. Zahájení činnosti inkubátoru se předpokládá ve druhé polovině 1. čtvrtletí roku 2008. Další informace jsou dostupné na této webové stránce případně e-mailem na adrese inkubator@apis-nb.cz . Informační letáčky jsou k dispozici v informačním centru na MěÚ (vestibul v přízemí) a na živnostenském odboru MěÚ, případně v APIS Nymburk, Topolová 4008 v Nymburce-Jankovicích.

21.6.2007Slavnostní zahájení stavby

Dne 21.6.2007 se uskutečnilo slavnostní zahájení stavby podnikatelského inkubátoru poklepem základního kamene za účasti hejtmana Středočeského kraje pana Petra Bendla.

2.4.2007Zahájena výstavba

Dne 2.4.2007 bylo dodavateli stavby protokolárně předáno staveniště a zahájena výstavba.

1.3.2007Výběr nejvhodnější nabídky

Dne 1.3.2007 vydal ředitel PIN rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky z veřejné soutěže na dodavatele stavby, vítězem se stala firma BAK, a.s. Trutnov. Toto rozhodnutí nabylo dnem 21.3.2007 právní moci.

28.2.2007Schválení realizace projektu výstavby Podnikatelského inkubátoru

Dne 28.2.2007 schválilo Zastupitelstvo města Nymburk realizaci projektu výstavby Podnikatelského inkubátoru v Nymburce a zařadilo tuto akci do rozpočtu města na letošní rok.

31.10.2006Ukončen příjem nabídek

Dne 31.10.2006 byl ukončen příjem nabídek na dodavatele stavby a hodnotící komisí bylo provedeno otevření obálek, kontrola formální správnosti a úplnosti podání a doporučení nejvhodnější nabídky.

6.10.2006Zahájeno výběrové řízení na dodavatele

Dne 6.10.2006 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

1.9.2006Stavební povolení

Dne 1.9.2006 vydal odbor výstavby města Nymburk stavební povolení na stavbu PIN a toto rozhodnutí nabylo dne 17.10. právní moci.

8.2.2006Zahájeno užší zadávací výběrové řízení

Dne 8.2.2006 bylo uveřejněním na centrální adrese pod evid. číslem 50017521 (www.centralniadresa.cz) zahájeno užší zadávací výběrové řízení veřejné soutěže na zpracování projektové dokumentace stavby Podnikatelského inkubátoru Nymburk. Zadávací dokumentace je po předchozí telefonické domluvě k vyzvednutí u ředitele PIN ing. Milana Macha na adrese: APIS Nymburk, spol. s r.o., Topolová 4008, 288 02 Nymburk (tel. 325 623 028) za poplatek 100,- Kč. Nabídky je možné podat nejpozději do 14.00 hod. dne 22. 2. 2006 na téže adrese.

27.1.2006Stanoven termín pro ukončení předběžného průzkumu zájemců

Dne 27.1.2006 stanoven termín pro ukončení předběžného průzkumu zájemců (podnikatelských subjektů) o umístění v PIN na den 17. února 2006.

26.1.2006Rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Dne 26.1.2006 obdržel ředitel PIN Rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) na výstavbu a provoz podnikatelského inkubátoru v Nymburce z fondů EU a státního rozpočtu ČR v požadované výši 54,6 mil.Kč.

12.12.2005Předběžný průzkum potenciálních zájemců

Dne 12.12.2005 je vyhlášen předběžný průzkum potenciálních zájemců (podnikatelů - firem) o umístění ve zvýhodněných podmínkách nového areálu, jehož otevření se předpokládá v srpnu 2007. K projevení tohoto zájmu použijte formulář, který naleznete na této stránce v odkazu Formuláře a vyplněný zašlete na e-mail adresu inkubator@apis-nb.cz. Přihlášky budou projednávány v pořadí dle data a času obdržení. K podrobnějšímu seznámení využijte informace na této www stránce.

8.12.2005Projekt a žádost

Dne 8.12.2005 byl projekt a žádost o dotaci z programu Prosperita na výstavbu a provoz podnikatelského inkubátoru v Nymburce, zpracovaný poradenskou firmou APIS Nymburk, předmětem jednání hodnotitelské komise Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a na základě obsáhlé prezentace ředitele PIN ing. Macha odsouhlasen a doporučen k poskytnutí dotace ve výši téměř 55 milionů korun.

24.11.2005Schválení záměru

Dne 24.11.2005 byl Radou města a následně Zastupitelstvem města (viz. usnesení) schválen záměr a poskytnutí finančních zdrojů na vybudování podnikatelského inkubátoru v Nymburce na pozemcích města v lokalitě průmyslové zóny Nymburk-sever.